< Wróć do Strony Głównej

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Niniejsza Polityka prywatności (dalej „Polityka”) określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnej SPACEREBELS (dalej „Aplikacja”) oraz serwisu internetowego (dalej „Użytkownicy”) działającego pod adresem www.spacerebels.com (dalej „Serwis”), jak również innych kategorii osób wskazanych w Polityce przez Rafała Marcinów prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Art Store Raphael Marcinów, ul. Świdnicka 8a/3, 50-067 Wrocław, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8971690388, REGON:932965316.
  2. Terminy pisane wielką literą niezdefiniowane w Polityce mają znaczenie nadane im w „Regulaminie Aplikacji SPACEREBELS oraz korzystania z Cube”.
 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest spółka pod firmą Art Store Raphael Marcinów z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świdnicka 8a/3, 50-067 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8971690388, REGON:932965316, dalej jako „Usługodawca”, w następującym zakresie:
OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄCELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Użytkownik Aplikacjiniezbędność do celów wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;niezbędność do realizacji Transakcji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, w  szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, w  szczególności zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji, możliwości poruszania się po Aplikacji i korzystania z jej podstawowych funkcji, zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i wszelkich wyborów dokonywanych w Aplikacji, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;niezbędność do poprawy wydajności Aplikacji oraz zbierania informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Aplikacji, ulepszania Aplikacji, dostosowywania działania Aplikacji do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk użytkowania Aplikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;niezbędność do celów marketingowych, takich jak personalizacja reklam i treści w oparciu o zainteresowania Użytkownika, mierzenie wydajności reklam i treści oraz uzyskiwanie wglądu w odbiorców, którzy widzieli reklamy i treści na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Użytkownik Serwisuniezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, w  szczególności zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, możliwości poruszania się po Serwisu i korzystania z jego podstawowych funkcji, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;niezbędność do poprawy wydajności Serwisu oraz zbierania informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, ulepszania Serwisu, dostosowywania działania Serwisu do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk użytkowania Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Subskrybenci newsletteraniezbędność do celów informowania o nowościach, zmianach, ofertach, aktualizacjach w zakresie działalności Usługodawcy, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail.
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę ze Usługodawcą lub zostały wobec niej podjęte działania przed zawarciem umowy na jej żądanieniezbędność do wykonania umowy zawartej z Usługodawcą lub do podjęcia działań na żądanie podmiotu danych, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, w  szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych realizowanych przez Usługodawcę, w  szczególności zapewnienie kontaktu przed zawarciem umowy oraz w okresie trwania umowy, a  także ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Osoba uprawniona do reprezentowania, osoba kontaktowa lub inna osoba ze strony podmiotu, który zawarł umowę z Usługodawcą lub inną osobą biorącą udział w wykonaniu umowy zawartej z Usługodawcą lub kontaktującą się z Usługodawcąniezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, w  szczególności zapewnienie kontaktu z   podmiotem będącym stroną umowy zawartej z Usługodawcą, weryfikacja czy osoba, która kontaktuje się z Usługodawcą, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu tego podmiotu, prawidłowa realizacja umowy zawartej z Usługodawcą, udzielenie odpowiedzi na pytanie w  związku z komunikacją z Usługodawcą oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, w   szczególności wynikających z prawa podatkowego i  przepisów o  rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie u Usługodawcy / współpracę z Usługodawcąniezbędność do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26  czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w  przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;niezbędność do realizacji procesu rekrutacji oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej;niezbędność do realizacji przyszłych procesów rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji;niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, w  szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować drogą elektroniczną na adres: info@spacerebels.com lub pisemnie na adres: Art Store Raphael Marcinów, ul. Świdnicka 8a/3, 50-067 Wrocław.
 2. Odbiorcy danych osobowych
  1. Odbiorcami danych osobowych mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w  niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące z Usługodawcą w zakresie świadczonych na rzecz Usługodawcy usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Usługodawcy, w szczególności podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, prawne.
  2. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich o czym Usługodawca poinformuje w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Usługodawca informuję, że w procesie dokonywania Transakcji z Klientem korzysta z usług STRIPE (https://stripe.com/en-pl). Zasady przetwarzania danych osobowych przez STRIPE zawarto pod adresem: https://stripe.com/en-pl/privacy.
 3. Okres przechowywania danych osobowych
  1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt pod adresem info@spacerebels.com. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w  zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, chyba że Usługodawca wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
  1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Usługodawcą.
  3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tych celów.
 5. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych – w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody lub w celach niezbędnych do wykonania umowy oraz w sposób zautomatyzowany oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, chyba że Usługodawca wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt pod adresem info@spacerebels.com.
  3. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Pliki Cookie
  1. W Aplikacji i Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) i inne technologie śledzące działające podobnie do plików cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Aplikacji i Serwisu przez Użytkownika.
  2. Informacje, w tym dane osobowe, pozyskane w związku z wykorzystywaniem plików cookie i innych technologii śledzących działających podobnie do plików cookie w Aplikacji i Serwisie, przetwarzane są przez Usługodawcę jako usługodawcę Aplikacji i Serwisu.
  3. Informacje, w tym dane osobowe, pozyskane w związku z wykorzystywaniem plików cookie i innych technologii śledzących działających podobnie do plików cookie w Aplikacji mogą być przetwarzane także przez partnerów Usługodawcy, których można przeglądać korzystając z panelu Ustawienia prywatności w Aplikacji (dalej „Partnerzy”), o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę.
  4. W Aplikacji wykorzystywane są pliki cookie i inne technologie śledzące działające podobnie do plików cookie w następujących celach:
   1. w celu zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji, możliwości poruszania się po Aplikacji i korzystania z jej podstawowych funkcji. Są one niezbędne do działania Aplikacji i nie można ich wyłączyć, gdyż ich wyłączenie uniemożliwiłoby działanie Aplikacji. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi niezbędność do opisanych wyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   2. w celu zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i wszelkich wyborów dokonywanych w Aplikacji. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi niezbędność do opisanych wyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   3. w celu poprawy wydajności Aplikacji oraz zbierania informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Aplikacji, ulepszania Aplikacji, dostosowywania działania Aplikacji do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk użytkowania Aplikacji. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   4. w celach marketingowych, takich jak personalizacja reklam i treści w oparciu o zainteresowania Użytkownika, mierzenie wydajności reklam i treści oraz uzyskiwanie wglądu w odbiorców, którzy widzieli reklamy i treści. Zebrane w ten sposób informacje mogą trafiać także do naszych Ppartnerów, z którymi współpracujemy, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  5. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookie w następujących celach:
   1. pliki cookie niezbędne – są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, możliwości poruszania się po Serwisu i korzystania z jego podstawowych funkcji. Są one niezbędne do działania Serwisu i nie można ich wyłączyć, gdyż ich wyłączenie uniemożliwiłoby działanie Serwisu. Podstawę przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z wykorzystywaniem plików cookie niezbędnych stanowi niezbędność do opisanych wyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   2. pliki cookie analityczne – są wykorzystywane w celu poprawy wydajności Serwisu oraz zbierania informacji o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, ulepszania Serwisu, dostosowywania działania Serwisu do preferencji Użytkownika oraz tworzenia statystyk użytkowania Serwisu. Podstawę przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z wykorzystywaniem plików cookie analitycznych stanowi zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  6. Rodzaje plików cookie ze względu na okres przechowywania w przeglądarce:
   1. pliki cookie sesyjne (session cookies) – przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i  pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookie sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
   2. pliki cookie trwałe (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookie trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  7. Rodzaje plików cookie ze względu na pochodzenie:
   1. pliki cookie własne (first-party cookies) – ustawiane przez serwery internetowe Aplikacji lub Serwisu. W Serwisie wykorzystywane są tylko pliki cookie własne.
   2. pliki cookie osób trzecich (third-party cookies) – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż Serwis
  8. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat plików cookie wykorzystywanych w Serwisie:
   NAZWA COOKIEOKRES PRZECHOWYWANIAPOCHODZENIE[nazwa]Np. Plik cookie trwały ([_] dni) / Plik cookie sesyjnyPlik cookie własny (first party cookie)
  9. Pliki cookie i inne technologie śledzące działające podobnie do plików cookie są wykorzystywane w Aplikacji na podstawie zgody Użytkownika wyrażanej poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas korzystania z Aplikacji lub dostosowanie wyborów dotyczących plików cookie za pośrednictwem panelu Ustawienia prywatności. Udzielenie zgody na wykorzystywanie plików cookie w Aplikacji jest dobrowolne.
  10. Pliki cookie są wykorzystywane w Serwisie na podstawie zgody Użytkownika wyrażanej poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas pierwszego odwiedzenia Serwisu, dostosowanie wyborów dotyczących plików cookie za pośrednictwem panelu Ustawienia prywatności lub poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki Użytkownika. Udzielenie zgody na wykorzystywanie plików cookie w Serwisie jest dobrowolne. 
  11. Przed udzieleniem zgody na wykorzystywanie plików cookie Użytkownik jest informowany o celach wykorzystywania plików cookie oraz o możliwości dokonania zmiany ustawień dotyczących plików cookie w każdej chwili.
  12. Użytkownik może wycofać udzieloną wcześniej zgodę na wykorzystywanie plików cookie i dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie w każdej chwili za pośrednictwem panelu Ustawienia prywatności, jak również usunąć pliki cookie z pamięci urządzenia Użytkownika.
  13. Ponadto, Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie wykorzystywanych w Serwisie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można uzyskać pod adresami:
   1. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
   2. Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s
   3. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
   4. Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
   5. Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.